Tch-E Waste Initial Launch

Ware House Biz

bettering the Environment  through E-Waste  Recycling

Equipmet Refurbishing and recycling

Lafarge, ZEMA, ZICTA Launch